Các loại Lệnh Giao dịch trong Forex

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán ngay lập tức ở mức giá có sẵn tiếp theo. Lệnh thị trường tuy nhanh nhưng giá có sẵn tiếp theo lại có thể khá khác so với giá hiện tại mà nhà giao dịch đang xem, đặc biệt là trong thời gian biến động. Đây được gọi là sự trượt giá. Đặt lệnh thị trường trong thời kỳ biến động hoặc kém thanh khoản có thể dẫn đến trượt giá cao.

Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán được giới hạn ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Không giống như lệnh thị trường, lệnh giới hạn cung cấp toàn quyền kiểm soát giá khớp lệnh. Tất nhiên, nếu giá đặt lệnh không có sẵn tại thời điểm thực hiện, lệnh sẽ không được thực hiện.

Có những Loại Lệnh Chờ Khác nhau nào

Lệnh chờ được thiết lập để thực hiện trong tương lai khi giá chạm đến một mức nhất định. Lệnh có thể đặt ngày hết hạn hoặc có giá trị đến khi bị hủy (GTC). Một số lệnh được thực hiện dưới dạng lệnh giới hạn và một số lại là lệnh thị trường tùy vào từng loại.

Chốt lời (Take Profit) là lệnh giới hạn chờ dùng để đóng giao dịch sau khi giao dịch có lãi đạt đến mức giá đã định.

Lệnh cắt lỗ dưới (Trailing stop) là một lệnh chờ dùng để đóng giao dịch cách giá cao nhất đã đạt được một số pip nhất định.

Dừng lỗ (Stop Loss) là lệnh thị trường chờ dùng để đóng giao dịch ở mức giá có sẵn tiếp theo sau khi giao dịch thua lỗ đạt đến mức giá đã định.

Lệnh dừng để mua (Buy Stop) là một lệnh thị trường chờ được đặt trên mức giá hiện tại để mua sau khi giá tăng lên cao hơn mức giá đó.

Lệnh dừng để bán (Sell Stop) là một lệnh thị trường chờ được đặt dưới mức giá hiện tại để bán khi giá giảm xuống dưới mức giá đó.

Chờ mua giá thấp (Buy Limit) là lệnh giới hạn chờ được đặt dưới mức giá hiện tại để mua khi giá giảm xuống mức đó.

Chờ bán giá cao (Sell Limit) là một lệnh giới hạn chờ được đặt trên mức giá hiện tại để bán khi giá tăng lên đến mức đó.

Lệnh Dừng Giới hạn (Stop-Limit) hoạt động giống như lệnh dừng mà chỉ được mô tả rằng lệnh này hoạt động như lệnh giới hạn.