ما رقبا را تحت نظر داریم و همواره بالاترین نرخ استرداد وجه را ارائه می‌دهیم. در همکاری با CashBackForex.
XM Group ریبیت | ما همه پیشنهادات ریبیت را می‌شکنیم

بالاترین استرداد وجه XM Group

رتبه‌بندی Fxverify
رتبه‌بندی کاربر
نرخ‌های استرداد وجه
ریبیت‌های استرداد وجه به ازای هر پوزیشن بسته پرداخت می‌شود، مگر اینکه به شکل دیگری مشخص شده باشد. 1 لات = معامله 100,000 واحد ارز پایه.

  Micro Standard XM Zero Ultra Low
فارکسبه ازای هر لات 9/30$ + لات‌ها 180
به ازای هر لات 9/15$ لات‌ها 180-90
به ازای هر لات 9/00$ لات‌ها 90-0
به ازای هر لات 4/70$ + لات‌ها 150
به ازای هر لات 4/50$ لات‌ها 150-100
به ازای هر لات 4/30$ لات‌ها 100-0
به ازای هر لات 13/95$ تا سقف
آیندگانبه ازای هر لات 1/636$ تا سقفبه ازای هر لات 1/72$ تا سقفبه ازای هر لات 1/80$ تا سقف
نفت / انرژی‌هابه ازای هر لات 2/618$ تا سقفبه ازای هر لات 2/7520$ تا سقفبه ازای هر لات 2/88$ تا سقف
فلزاتبه ازای هر لات 9/00$ نقره طلابه ازای هر لات 4/3$ نقره طلا13/95$ نقره 4/65$ طلا
شاخص‌هابه ازای هر لات 1/922$ تا سقفبه ازای هر لات 2/0210$ تا سقفبه ازای هر لات 2/1150$ تا سقف
کالاهای نرم (قهوه، شکر...)به ازای هر لات 6/218$ تا سقفبه ازای هر لات 6/5360$ تا سقفبه ازای هر لات 6/84$ تا سقف
گزینه‌های پرداخت
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
مستقیم به حساب کارگزار (x2 هفتگی)
وجه استردادی مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود. پرداخت‌های مربوط به انجام معامله از جمعه تا دوشنبه در روز پنج شنبه بعد صورت می‌گیرد. پرداخت‌های مربوط به انجام معامله از سه‌شنبه تا پنجشنبه در روز سهشنبه بعد صورت می‌گیرد.
  Micro
فارکس به ازای هر لات 9/30$ + لات‌ها 180
به ازای هر لات 9/15$ لات‌ها 180-90
به ازای هر لات 9/00$ لات‌ها 90-0
آیندگان به ازای هر لات 1/636$ تا سقف
نفت / انرژی‌ها به ازای هر لات 2/618$ تا سقف
فلزات به ازای هر لات 9/00$ نقره طلا
شاخص‌ها به ازای هر لات 1/922$ تا سقف
کالاهای نرم (قهوه، شکر...) به ازای هر لات 6/218$ تا سقف
گزینه‌های پرداخت
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
مستقیم به حساب کارگزار (x2 هفتگی)
وجه استردادی مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود. پرداخت‌های مربوط به انجام معامله از جمعه تا دوشنبه در روز پنج شنبه بعد صورت می‌گیرد. پرداخت‌های مربوط به انجام معامله از سه‌شنبه تا پنجشنبه در روز سهشنبه بعد صورت می‌گیرد.
  Standard
فارکس به ازای هر لات 9/30$ + لات‌ها 180
به ازای هر لات 9/15$ لات‌ها 180-90
به ازای هر لات 9/00$ لات‌ها 90-0
آیندگان به ازای هر لات 1/636$ تا سقف
نفت / انرژی‌ها به ازای هر لات 2/618$ تا سقف
فلزات به ازای هر لات 9/00$ نقره طلا
شاخص‌ها به ازای هر لات 1/922$ تا سقف
کالاهای نرم (قهوه، شکر...) به ازای هر لات 6/218$ تا سقف
گزینه‌های پرداخت
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
مستقیم به حساب کارگزار (x2 هفتگی)
وجه استردادی مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود. پرداخت‌های مربوط به انجام معامله از جمعه تا دوشنبه در روز پنج شنبه بعد صورت می‌گیرد. پرداخت‌های مربوط به انجام معامله از سه‌شنبه تا پنجشنبه در روز سهشنبه بعد صورت می‌گیرد.
  XM Zero
فارکس به ازای هر لات 4/70$ + لات‌ها 150
به ازای هر لات 4/50$ لات‌ها 150-100
به ازای هر لات 4/30$ لات‌ها 100-0
آیندگان به ازای هر لات 1/72$ تا سقف
نفت / انرژی‌ها به ازای هر لات 2/7520$ تا سقف
فلزات به ازای هر لات 4/3$ نقره طلا
شاخص‌ها به ازای هر لات 2/0210$ تا سقف
کالاهای نرم (قهوه، شکر...) به ازای هر لات 6/5360$ تا سقف
گزینه‌های پرداخت
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
مستقیم به حساب کارگزار (x2 هفتگی)
وجه استردادی مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود. پرداخت‌های مربوط به انجام معامله از جمعه تا دوشنبه در روز پنج شنبه بعد صورت می‌گیرد. پرداخت‌های مربوط به انجام معامله از سه‌شنبه تا پنجشنبه در روز سهشنبه بعد صورت می‌گیرد.
  Ultra Low
فارکس به ازای هر لات 13/95$ تا سقف
آیندگان به ازای هر لات 1/80$ تا سقف
نفت / انرژی‌ها به ازای هر لات 2/88$ تا سقف
فلزات 13/95$ نقره 4/65$ طلا
شاخص‌ها به ازای هر لات 2/1150$ تا سقف
کالاهای نرم (قهوه، شکر...) به ازای هر لات 6/84$ تا سقف
گزینه‌های پرداخت
استرداد ماهانه
پرداخت‌ها در روز 12 ماه بعد از ماهی که استرداد وجه کسب می‌شود به صورت خودکار صورت می‌گیرد.
مستقیم به حساب کارگزار (x2 هفتگی)
وجه استردادی مستقیماً به حساب کارگزار شما واریز می‌شود. پرداخت‌های مربوط به انجام معامله از جمعه تا دوشنبه در روز پنج شنبه بعد صورت می‌گیرد. پرداخت‌های مربوط به انجام معامله از سه‌شنبه تا پنجشنبه در روز سهشنبه بعد صورت می‌گیرد.
*نکات
Account availability depends on the client’s country of residency.

Rebate clients are not eligible to receive bonuses.

Rebates are not paid on: trades held less than 5 minutes; the percentage of a trade using bonus money as margin.

Rebates are not paid to residents of: Australia, European residents who transfer to a non-European entity.

Non-USD rebates are converted to USD.

Non-forex instruments: https://www.xm.com/equity-indices?gid=320

رویه کار

وقتی یک حساب کارگزاری نزد ما باز کنید، کارگزاری بخشی از سود ناشی از اسپرد یا کارمزد را برای هر معامله‌ای که صورت می‌دهید به عنوان پاداشی در قبال ارجاع دادن مشتری به آنها برای ما پرداخت می‌کند. سپس ما بخش اعظم درآمدمان را با شما شریک می‌شویم و در ازای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، یک ریبیت نقدی به نشانه قدردانی از ثبت نام نزد ما به شما پرداخت می‌کنیم. شرایط اسپردها و انجام معامله تغییری نمی‌کند، گویی شما مستقیماً نزد کارگزار حساب باز کرده‌اید. تنها یک تفاوت دارد: شما که مشتری ما هستید وجه نقد بیشتری در هر معامله کسب می‌کنید؛ بدین ترتیب انجام معامله با ما در مقایسه با باز کردن حساب مستقیم نزد کارگزار، سوددهی بیشتری برایتان خواهد داشت.

محاسبه استرداد وجه خود

پیپ
USD
لات‌ها
1
0/1
0/01
معاملات
استرداد وجه
پیپ
$700.00

آیا اسپردها و کارمزدهای بیشتری به حساب من گذاشته می‌شود؟

هرگز! اگر شک دارید، پیشنهاد می‌کنیم مستقیماً تأیید کارگزار را بگیرید.

آیا در معاملات زیان‌ده هم وجهی به من استرداد می‌شود؟

بله

آیا به حسابم دسترسی دارم؟

خیر

What Are XM Group Rebates?

XM Group rebates reduce the spread or transaction cost paid by a trader on every trade, whether it’s a win or a loss. Forex rebates come in 3 different payout options depending on the broker:
  1. Spread and commission reductions
  2. Daily deposits to a trader’s trading account
  3. Payments via Paypal, bank wire, and others

Powered by CashBackForex

RebateKingFX is powered by the industry leading forex rebates provider, CashBackForex. So what's the difference between us and them? We simply pay the highest rebate rates on the net and don't do much marketing so our costs are lower. You get the same trustworthiness and dedicated 24 hour support team and the highest possible rates!

Which XM Group rebate program is the best?

Our business model and theme is offering the highest rebate rates at every popular forex broker. We do this by adjusting our rates whenever we find a competitor offering more. We work with cashbackforex.com, the original and leading provider of forex rebates in order to provide top notch support and services. In addition, due to being the industry leader in client volume they have negotiated the highest commission rates and thus we can easily beat competitor rates. We also offer higher rebate rates than cashbackforex.com.

Will my XM Group spreads increase?

There may be a few scammy forex rebate providers out there that do this but we do not. It would be deceptive, unethical, and totally against our business model, not to mention customers would quickly catch on and write horrible reviews! The easiest way to alleviate such a concern is just ask customer support at XM Group.

How can it be better to work through a 'middle-man' than just working directly with XM Group?

XM Group rebates are similar in nature to a credit card rewards program. Let’s take a Visa credit card for example. When a consumer purchases something using a credit card the vendor incurs a fee of between 1.5% – 3% which they pay to Visa. Many consumers are enrolled in a credit card rewards program and receive approximately 1% cashback reward on any credit card purchase they make. Is it free money? Yes and no. It’s money the consumer would not have received if they were not signed up with the rewards program, however it’s paid for out of fees charged to the vendor who will naturally build such fees into the cost of their products.

A forex rebate provider typically has a contractual relationship with a number of different forex brokers and earns a commission for each trade placed by a trader they refer to the forex broker. The marketing benefits afforded to forex brokers by such a system are substantial, from actual referred clients to branding, added search engine visibility, etc. The rebate provider then pays the client a cash rebate from the commission they earn from the forex broker.

Are XM Group rebates worth the effort?

The biggest obstacle to any forex trader is the cost of the transaction. It may seem small, but in fact it’s the biggest factor that gives the trader less than a 50% chance of winning any particular trade. This seemingly small cost can be devastating when compounded, and in the long term if the trader relies on luck alone they are sure to continually lose on their investment. XM Group rebates reduce the cost of the transaction and increases a trader’s probability of winning. Still, a trader must rely on their trading skill to close the remainder of the gap.

Why don't you offer more forex rebate brokers?

We have chosen to focus on the more reliable, competitive and trustworthy brokers. If we were to add every forex broker that approached us we would have at least several hundred. Currently we have a relationship with all of the most popular broker’s across the globe. As a customer-focused company our paramount concern is that we send clients to broker’s where they will be able to withdraw their funds easily when the time comes; and experience fair trading conditions and good customer service.

نمایه
XM Group
XM Group is a group of regulated online brokers. Trading Point of Financial Instruments Ltd is established in 2009 and it is regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ( license number 120/10). Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd is established in 2015 and it is regulated by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). XM Global Limited was established in 2017 with headquarters in Belize and it is regulated by International Financial Services Commission (IFSC/60/354/TS/18).

There are a few account types available in base currencies of US Dollar (USD), Euro (EUR), Japanese (JPY) for all and British Pound (GBP), Swiss Franc (CHF), Australian Dollar (AUD), Hungarian Forint (HUF), Polish Zloty (PLN), Russian Ruble (RUB), Singapore Dollar (SGD) and South Afrian Rand (ZAR) available in others. Minimum deposits range from $5 to $100 and accounts can be funded from many different payment methods.

Clients can trade on Forex, Cryptocurrencies, Stock CFDs, Commodities CFDs, Equity Indices CFDs, Metals CFDs and Energies CFDs on MT4 and MT5 platforms. Clients can also benefit from the 24/5 customer support in more than 30 languages.

Clients’ funds are segregated from company funds, in tier 1 banking institutions.
نام شرکت XM Group operating under: Trading Point of Financial Instruments PTY Ltd (ASIC); Trading Point Of Financial Instruments Ltd (CySEC); XM Global Limited(IFSC)
دفتر مرکزی استرالیا, بلیز, الجزایر
ارز حساب AUD, CHF, EUR, GBP, HUF, JPY, PLN, RUB, SGD, USD, ZAR
بانک وجوه مشتری Investment Grade Banks
زبان‌های تحت پشتیبانی عربی, چینی ها, انگلیسی, فرانسوی, آلمانی, یونانی, مجارستانی, اندونزی, ایتالیایی, کره ای, لهستانی, پرتغالی, روسی, اسپانیایی, تایلندی, ویتنامی, کشور چک
روش‌های تأمین وجه Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill (Moneybookers)
ابزارهای مالی آیندگان, فارکس, سهام / حقوق صاحبان سهام, شاخص‌ها, نفت / انرژی‌ها, فلزات
پشتیبانی 24 ساعته بله
حساب‌های تفکیک‌شده بله
حساب‌های اسلامی بله
مشریان ایالات متحده مورد پذیرش است خیر
مشریان ژاپنی مورد پذیرش است بله
نسخه آزمایشی بدون انقضا بله
معامله API بله
انواع حساب‌ها

  Micro Standard XM Zero Ultra Low
کارمزدهیچ3/5$ به ازای هر لات در حجم معاملاتی معادل 100هزار دلار آمریکاهیچ
حداکثر اهرم مالی888:1500:1888:1
اسپرد معمول1/8-2/10-0/1 0/06
پلتفرم تلفن همراهMT4 Mobile, MT5 Mobile
بستر های نرم افزاری تجارتMT4, MT5
نوع اسپردVariable Spread
حداقل واریز510050
حداقل حجم معامله0/01
حدهای ضرر متحرکبله
حداکثر سودبری مجازبله
هجینگ مجازبله
حساب‌های اسلامیبله
  Micro
حداکثر اهرم مالی 888:1
اسپرد معمول 1/8-2/1
پلت فرم معاملاتی MT4MT5
پلتفرم تلفن همراه MT4 MobileMT5 Mobile
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 5
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک بله
حداکثر سودبری مجاز بله
هجینگ مجاز بله
حساب‌های اسلامی بله
  Standard
حداکثر اهرم مالی 888:1
اسپرد معمول 1/8-2/1
پلت فرم معاملاتی MT4MT5
پلتفرم تلفن همراه MT4 MobileMT5 Mobile
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 5
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک بله
حداکثر سودبری مجاز بله
هجینگ مجاز بله
حساب‌های اسلامی بله
  XM Zero
کارمزد 3/5$ به ازای هر لات در حجم معاملاتی معادل 100هزار دلار آمریکا
حداکثر اهرم مالی 500:1
اسپرد معمول 0-0/1
پلت فرم معاملاتی MT4MT5
پلتفرم تلفن همراه MT4 MobileMT5 Mobile
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 100
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک بله
حداکثر سودبری مجاز بله
هجینگ مجاز بله
حساب‌های اسلامی بله
  Ultra Low
حداکثر اهرم مالی 888:1
اسپرد معمول 0/06
پلت فرم معاملاتی MT4MT5
پلتفرم تلفن همراه MT4 MobileMT5 Mobile
نوع اسپرد Variable Spread
حداقل واریز 50
حداقل حجم معامله 0/01
حدهای ضرر متحرک بله
حداکثر سودبری مجاز بله
هجینگ مجاز بله
حساب‌های اسلامی بله
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان در 4 دسته ارائه شده است
قیمت گذاری
3/5 / 5
مقررات
5 / 5
محبوبیت
5 / 5
رتبه‌بندی کاربر
4/5 / 5
منبع: fxverify.com > xm